Mir hunn déi traureg Pflicht Iech iwwer den Dout vun eisem ancien Comité Member NICKELS Silke matzedeelen!

Silke, een eemoolege Mënsch! Mir wäerten dech an den gudd Séihl ni vergiessen! Du haas a schwéieren Zaiten ëmmer een gudd Wuert fir een an wars emmer do wann Nout um Mann war! Mir sinn frou dass du een Deel vun eis wars an dass mir dech hunn dierfe kënne léieren!

Merci fir dain onermiddlechen Asaatz!

R.I.P NICKELS Silke (ancien Comité-Member)